پخش خودکار بعدی

این ویدئو دارای صحنه های آزاردهنده میباشد که ممکن است برای تمامی سنین و روحیه ها مناسب نباشد
اگر از تمایل خود برای پخش ویدئو اطمینان دارید کلیک کنید
میخواهم تماشا کنم
این ویدئو بنا به دستور کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه حذف گردید.

رستان - بعد تو (Rastan Bade To)

۲.۲K بازدید

متن آهنگ: ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻧﺎم ﻣﻨﻪ دﯾﻮاﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ 🎵🎵🎵 رو ﺑﻪ روی آﯾﻨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﯿﺴﺖ؟ 🎵🎵🎵 ﺧﺎﻧﻪ ام را ﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ 🎵🎵🎵 ﻫﺮﭼﻪ دارم ﻏﯿﺮ اﯾﻦ اﻧﺪوه ﻧﯿﺴﺖ 🎵🎵🎵 ﻣﻦ ﮐﻪ در روﯾﺎی ﺗﻮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ام 🎵🎵🎵 در ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺑﻮس ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه ام 🎵🎵🎵 ﺑﯽ ﺗﻮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد 🎵🎵🎵 ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﯾﻠﺪا ﻣﺎﻧﺪه ام 🎵🎵🎵 ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎن ﺗﻮ 🎵🎵🎵 ﺧﯿﺴﻢ از ﺑﺎران ﺗﻮ 🎵🎵🎵 ﻣﻦ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻣﺎﻧﺪه ام در ﺗﺐ ﻃﻮﻓﺎن ﺗﻮ 🎵🎵🎵 درد ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺎم ﻣﻦ 🎵🎵🎵 ﻋﺸﻖ ﺑﯽ ﻓﺮﺟﺎم ﻣﻦ 🎵🎵🎵 ﮐﺎش روزی ﺑﺸﻨﻮی ﻣﺎﺗﻢ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﻦ 🎵🎵🎵 ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎن ﺗﻮ 🎵🎵🎵 ﺧﯿﺴﻢ از ﺑﺎران ﺗﻮ 🎵🎵🎵 ﺑﯽ ﺑﻬﺎرم در ﺧﺰان ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺳﺮد و ﺑﯽ رﺣﻢ 🎵🎵🎵 آﺳﻤﺎﻧﻢ ﺗﯿﺮه ﺷﺪ از ﯾﺎد روﯾﺖ 🎵🎵🎵 ﺗﺎ ﺑﻤﺎﺗﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ در آرزوﯾﺖ...


۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | موسیقی

برای نمایش ویدئو کد زیر را در صفحه خود قرار دهید

برای ارسال نظر خود لطفا وارد سایت شوید یا در سایت ثبت نام کنید.
ورود به سایت عضویت